تکه هایم را میان نوشته هایم جا می‌گذارم

برای همین است که چیزی ندارم 

برای معرفی خودم

بخوان و پیدایم کن...!